İşletme Yönetmeliği | Kurumsal | Viaport Marina

YÖNETMELİK

VİAPORT MARİNA İŞLETME YÖNETMELİĞİ

 
GİRİŞ
Viaport Marina'nın, amacına uygun olarak işletilebilmesi için tüm tekne sahiplerinin uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.
Aşağıdaki kurallar, Viaport Marina'dan yararlanan kişilerle, çalıştırdıkları personel, Marina’da bulunduğu sürece ziyaretçi ya da müşterilerini bağlar. Tekne sahipleri bu yönetmeliğe aykırı düşen davranışlardan, bu davranışı ifa edenlerle birlikte müteselsil olarak sorumludurlar.
Tekne sahipleri gerek kendilerine tesis edilen alanlarını gerekse eklenti ve ortak alanları kullanırken dürüstlük kurallarına uymak, başkalarını rahatsız etmemek, birbirlerinin haklarını çiğnememek ve işletme yönetmeliği ve Viaport Marina İşletmesi tarafından alınan tüm kararlara eksiksiz uymak yükümlülüğündedir.
Marina İşletmesi, tekne sahibine herhangi bir ön ihbarda bulunmaksızın, Marina'nın genel çıkarlarını korumak ve daha etkin işletme yapabilmek için, işbu işletme yönetmeliğini geliştirerek yeni maddeler ekleyebilir ve/veya işletmeye uygun olarak maddeleri değiştirebilir. Her türlü değişiklik, tekne sahiplerine e-posta ve/veya yazılı olarak bildirildikten sonra geçerli sayılacaktır.
BÖLÜM 1 / AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1. Bu Yönetmelik yatlara ve yatçılara hizmet vermek amacı ile Via Marina Yapım ve Yönetim AŞ’de, yatlara ve yatçılara temiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda servis verebilmek için düzenlenmiştir.
Madde 2. Yönetmelik hükümleri, Via Marina Yapım ve Yönetim AŞ’den kısa ya da uzun süreli yararlanacak olan tüm şahıslara, deniz ve kara araçlarına ve Marina’daki yan ünitelerin işleticilerine uygulanacaktır. Tüm bildiriler yazılı olarak, e-posta aracılığıyla ve/veya taahhütlü posta ile imza karşılığında tekne sahibi/sorumlusuna, tekne donatanı şirket ise bilinen kayıtlı son adresine teslim edilecektir.
Madde 3. Via Marina Yapım ve Yönetim AŞ’de bulunan bütün özel ve tüzelkişi, yat, yatçı, tekne ve araçlar ile Marina’daki yan ünitelerin işleticileri ve personeli bu yönetmelik hükümlerine ve bu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların kararlarına aynen uymayı peşinen kabul etmiş sayılırlar.
BÖLÜM 2 / YASAL DAYANAK
Madde 4. İşbu Yönetmelik, 29 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 37.nci maddesinin 1.fıkrasının A bendinin 4 numaralı alt bendi uyarınca düzenlenerek 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yat Turizmi’nin geliştirilmesi hakkındaki Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 13.maddesi uyarınca düzenlenmiştir.
 
BÖLÜM 3 / TANIMLAR
Madde 5. Bu yönetmelikte yer alan;
a.       Bağlama Yeri; Hizmet sözleşmesi süresince Marina tarafından tekne sahibi/sorumlusu/kaptanına teknenin yanaştırılması için bağlama hizmet sözleşmesi süresi boyunca ayrılan su alanı veya sahil boşluğunu,
b.      Tekne; Yat tipinde inşa edilmiş, gezi ve spor amacıyla yararlanılan, yük ve yolcu gemisi niteliğinde olmayan, ölçü (tonilato) belgelerinde ‘’ Ticari Yat’’ veya ‘’ Özel Yat ‘’ olarak belirtilen ve bayrağını taşıdığı ülkenin yetkili kuruluşuna yasaya uygun şekilde kayıtlı ve tescil edilmiş, marinayı kullanan ve denizde yönlendirilebilen deniz araçlarını,
c.       Ücretler; Marina’ya ait bağlama ve genel hizmetler tarifesini,
d.      Marina; Marina İşletmesi; Via Marina Yapım ve Yönetim A.Ş.’yi,
e.      Sözleşme Hizmet Bedeli; Denizde Bağlama, Karapark, Çekme-Atma, Lift-Up ve diğer hizmet sözleşmelerinde belirtilen ve tekne sahibi/sorumlusu tarafından Marina’ya ödenen ücreti,
f.        Marina Sahası, Yat Limanı; Pontonlar, rıhtımlar, çekek sahası, çekek havuzları, şamandıralar, parmak şamandıra, dalga kıranlar, iskelelerde dâhil Viaport Marina, Tuzla, İstanbul, Türkiye olarak bilinen tüm kara ve deniz alanlarını,
g.       Marina Müdürü; Viaport Marina Yapım ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen ve bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili yetkili ve sorumlu kişisini,
h.      Marina Güvenlik Sahası; Kamuya açık alandan bir güvenlik çiti,parmaklık ve/veya peyzajla ayrılmış,tekne yanaşma yerleri, pontonlar, yüzer iskeleler, rıhtımlar, mendirekler, dolgu alanları, akaryakıt istasyonu, deniz ulaşım iskelesi, çekek sahasıile Tekne sahibi, mürettebatı ve yat müşterisine ayrılmış sahayı,
i.         Tekne Sahibi; Teknenin ölçü (tonilato) belgesinde ‘’Donatan’’ sıfatıyla kayıtlı ayrı ayrı ya da topluca tüzel ya da gerçek kişileri ya da Donatanın tekneyi İşletmesi için yetkili kıldığı tüzel ya da özel kişileri veya teknenin yönetimini o sırada elinde tutan kiracı, acente veya vekâleti bulunan başka bir kişiyi,
j.        Tekne Mürettebatı; Tekne Sahibi tarafından tekne üzerinden sigortalı bulunan, geçerli evraklar ile yetkilendirilmiş, teknede bir hizmet ifa eden (dışarıdan yata geçici hizmet verenler hariç), mesleki yeterliliğe sahip, profesyonel tekne personelini;
k.       Tekne Boyu; Tam boy (LOA) olarak tekne güvertesi üzerinde baş-kıç istikametindeki merkez hattı üzerinde kıçta varsa matafora/platformdâhil en arka noktasından en ön noktaları arasındaki yatay mesafe uzunluğunu,
l.         Tekne Genişliği; Genişlik (BEAM MAX) olarak baş-kıç merkez hattına ufki yönde dik olarak teknenin en geniş mesafesini,
m.    Karaya Çekme İşlemi; Teknenin denizden veya taşıyıcısı üzerinden forklift veya travel lift yardımıyla alınmasıyla başlayan, trailer üzerine ve karaya konulmasını takiben payanda ve bağlantı atkılarının montajıyla son bulan işlemine,
n.      Denize Atma İşlemi; Teknenin karada bulunduğu yerden forklift, trailer veya travel lift yardımıyla alınmasıyla başlayan, denize ya da herhangi bir taşıyıcı üzerine bırakılmasıyla son bulan işlemine,
o.      Ticari Ünite; Marina sınırları içinde Marina müşterisine ve halka hizmet vermek üzere Marina İşletmesitarafından kiraya verilmiş alanları,
p.      Ticari Ünite İşletmecisi; Via Marina Yapım ve Yönetim A.Ş. ile yapılan sözleşmeleri bütün ayrıntıları ile bilerek ve şartlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederek, ticari ünite işletmeciliğini üstlenmiş özel veya tüzel kişileri ifade eder.
 
 
BÖLÜM 4 / MARİNADAN YARARLANMA
Madde 6. Marina İşletmesi’nce belirlenmiş güvenlik sahası dışında bulunan tüm alanlar ziyaretçilere açıktır. Marina İşletmesi tarafından izin verilen kişiler ve yönetim tarafından güvenlik sahasına giriş yapmak için verilen karta sahip olanlar haricinde izinsiz hiç kimse Marina güvenlik sahasına giremez.
Madde 7. Özel ve ticari yatlar dışında kalan her türlü deniz aracının Marina içine girmeleri ve bağlamalarına Marina Müdürü’nce yazılı izin verilebilir.
Madde 8. Marina’da bağlama, çekme-atma, karapark ve benzeri hizmetlerden yararlanacak tekne sahipleri ve/veya kaptanları, Marina İşletmesi ile sözleşme imzalarlar. Tekne sahibi ya da kaptanı sözleşme üzerindeki bilgileri eksiksiz ve doğru olarak beyan etmekleyükümlüdür. Marina’dan yararlanacak olan teknelerin tam donanımlı ve kendi olanakları ile seyredebilecek durumda olması gereklidir.
Madde 9. Tekne donatanı/yetkili kaptanı Marina’ya giriş yaptığı gün içerisinde teknenin geçerli evraklarını Marina İşletmesi’ne ibraz ederek, aynı gün hizmet sözleşmesini imzalamak zorundadır.
Madde 10. Türk Bayraklı tekneler için tekne sahibi, bağlama kütüğü ruhsatnamesi, tonilato, denize elverişlilik, 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası poliçesi, sözleşme yapacak kişinin sözleşmeyi imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlikteki belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport, imza sirküleri), var ise leasing (kiralama) sözleşmesi, vergi levhası, imza sirküleri ve şirket kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi örneği Marina İşletmesi’ne ibraz edecektir.
Madde 11. Yabancı Bayraklı tekneler için tekne sahibi, tekne kayıt (registration) belgesi, şirket hisse belgesi (incorporation vs.), transitlog, 3. Şahıslara karşı mali mesuliyet sigortası poliçesi, sözleşme yapacak kişinin sözleşmeyi imzalamaya yetkili olduğunu gösterir ve ispat eder yeterlikteki belgeleri (nüfus cüzdanı veya pasaport), teknenin Türkiye’de bulunan sahibi, yetkilisi ve/veya kaptanına ait iletişim bilgileri, T.C. Kimlik numarası var ise leasing (kiralama) sözleşmesi, vergi levhası, imza sirküleri ve şirket kuruluşunu gösteren ticaret sicil gazetesi örneği Marina İşletmesi’ne ibraz edecektir.
Madde 12. Deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarının donatan veya kaptanları arasında; tesislerine bağlanan veya karaya çekilen deniz araçları ile ilgili olarak bağlama/karapark sözleşmesi yapılması zorunludur. Yapılan hizmet sözleşmesinin bir sureti, donatan veya kaptana verilir. Sözleşme kurulması esnasında aşağıda sayılan hususlar esaslı neden kabul edilir:
  • Donatan,
  • Kaptan ya da Tekne Sorumlusu,
  • Bağlama Limanı, ,
  • Deniz Turizm Aracının Ticari ya da Özel Kullanım Durumu
Yukarıda sayılan bilgilerdeki değişiklikler 7 (gün) içinde Marina’ya bildirilir. Bildirim üzerine Marina’nın sözleşmeyi feshetme ya da yeni ticari koşullarla sözleşme yapma hakkı saklıdır. Süresinde bildirimde bulunulmaması halinde Marina’nın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek sözleşme bedelin 2 (iki) katı tutarında ceza-i şart uygulama hakkı saklıdır.
Madde 13. Teknenin hizmet sözleşmesinin bitiminden itibaren beş yılın sonunda tesis İşletmesine başvurmaması ve sözleşmesini yenilememesi halinde tekne terk edilmiş sayılır. Bu durumda, Marina durumu Liman Başkanlığı’na ve Gümrük İdaresi’ne bildirir. Yabancı bayraklı yatlar; Bakanlıktan belgeli deniz turizmi tesislerinde ayrıca bir izne gerek kalmaksızın gerekli güncel evrakları beyan ettiği takdirde beş yıla kadar denizde ve karada kışlama, bakım ve onarım amacıyla bırakılabilir. Belgeli deniz turizmi tesislerinde beş yıl kalan ve bu süre içinde sahipleri tarafından en az bir kez kullanılan yabancı bayraklı özel teknelerin kalış süresi Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir. Bağlama sözleşmesi süresinin bitiminden itibaren beş yıl sonunda Marina İşletmesine başvurmayan veya sözleşmesini yenilemeyen tekneler ile ilgili olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun tasfiye hükümleri uyarınca işlem yapılır.
BÖLÜM 5 / MARİNA’YA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR İLE MARİNA İÇERİSİNDE UYGULANACAK KURALLAR
Madde 14. Tekneler Marina’ya ilk gelişlerinde kendilerine verilecek kayıt/bilgi formu, tekne sahibi, kaptan veya teknenin bağlı olduğu firma yetkilisi tarafından eksiksiz olarak doldurulur.
Madde 15. Marina İşletmesi, Bağlama Hizmet Sözleşmesi yapmış olan tekne sahibine, Marina’nın denizalanı içinde teknesini bağlayabileceği bir yer tahsis eder. Hizmet sözleşmesi ile Marina İşletmesi, tekne sahibine marina içinde belli bir yeri değil, teknenin bağlanmasına uygun herhangi bir yeri tahsis eder. Marina İşletmesi, acil durumlar, fuar, yat yarışları ve/veya diğer etkinlikler nedeniyle ve gerekli görüldüğü hallerde teknenin bağlama yerini değiştirme hakkına sahiptir. . Bu durumda, tekne sahibi, kaptan veya teknenin bağlı olduğu firma yetkilisi anılan değişikliği herhangi bir itiraz ileri sürmeksizin kabul edeceğine peşinen muvafakat etmektedir.
Madde 16. Tekne sahibi, teknesini yalnızca Marina İşletmesi tarafından tahsis edilmiş olan yere bağlamak zorundadır. Marina İşletmesi’nin ikaz ve uyarılarına rağmen kendisine tahsis edilmemiş yere bağlama yapan teknenin hizmet sözleşmesi tek taraflı olarak tazminatsız olarak feshedilir, herhangi bir para iadesi yapılmaz ve tekne marina dışına çıkartılır.
Madde 17. Teknenin denizde bağlanması için tekneye bağlama yerinde bir adet tonoz halatı verilir ve Marina İşletmesi, teknenin emniyeti açısından tekne üzerindeki uygun bağlantı noktasına bu halatların bağlanmasını talep eder.
Madde 18. Tekne Sahibi’nin teknesine yapılacak bağlantıya kendi halatını ekleyerek kullanmayı tercih etmesi veya verilen tonoz halatlarından birisini bağlamaması, gevşek bağlaması halinde, meydana gelebilecek her türlü maddi ve/veya manevi zarardan doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu tekne sahibi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 19. Hasarlı halatların bakımı, acil olarak değiştirilmesi sorumluluğu tekne sahibine aittir. Hasarlı halatların kullanılmaya devam edilmesi halinde oluşabilecek mürettebat ve üçüncü kişiler dâhil her türlü maddi ve manevi zarar ve ziyandan tekne sahibi sorumludur.
Madde 20. Marina İşletmesi tarafından verilen tonoz halatı haricinde teknenin denizde emniyetle bağlanması için Tekne Sahibi gerekli her türlü halat, usturmaça gibi malzemeleri sağlamayı, kullanmayı ve kontrolü altında tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Teknenin iskeleye tutunmasını sağlayan kıç açmaz halatları da Tekne Sahibi’nin sorumluluğunda olup, teknenin özelliklerine ve ebatlarına uygun seçilmek zorundadır.
Madde 21. Teknelerin üzerinde T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı mevzuatları kapsamında belirlenen şekilde tekne adı ile bağlama limanının yazması ve teknede bağlama limanına ait ülke bayrağı ve Türk Bayrağı bulundurması zorunludur.
Madde 22. Filika ve servis botları tekne üzerinde ya da tekne mataforasına asılı olarak muhafaza edilmelidir. Aksi takdirde tekne sahibi filika ve/veya servis botu için bağlama sözleşmesi yapmak zorundadır.
Madde 23. Tekneye ait tüm şişme, fiber veya ahşap botlar, kızaklar, römorklar ve diğer bütün araçların üstünde teknenin ismi yazılmalıdır.
Madde 24. Tekne sahibi, Marina’ya giriş veya çıkış yapmadan ve Marina içinde bağlama yerini değiştirmeden önce Marina İşletmesi’ne telsiz veya telefon yoluyla bilgi verir ve izin alır. Tüm bağlama ve avara işlemlerinde palamar desteği talep edilmelidir.
Madde 25. Tekne sahibi, Marina İşletmesi ile “VIAPORT MARİNA” çağrı adını kullanarak Marina VHF 72 kanalı veya Kule GSM:0534 290 73 73 telefon aracılığıyla iletişim kurar. Tekne sahibi, Marina İşletmesi’nden, Marina çıkışları için çıkış bilgilendirmesi ve izni, marina girişi için marina giriş izni istemek zorundadır.
Madde 26. Teknenin bağlama yerine bağlı bulunduğu sırada yapılabilecek tamiratın derecesi, süresi ve zaman aralıkları İşletme Müdürü tarafından tayin edilir.
Madde 27. Teknelerin normal ışıklandırma tesisatı ile yemek pişirmek için bulundurulan ocaklar dışında, Marina içerisinde çıplak ışık kaynakları kullanılamaz ve her ne sebeple olursa olsun ateş yakılamaz. Tekne sahibinin, kaptanın veya tekneyi idare eden yetkililerin bu düzenlemeye aykırı davranışının Viaport Marina tarafından tespit edilmesi halinde, eylemi gerçekleştiren teknenin Hizmet Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve tekne, Marina dışına çıkartılır. Bu durumda Tekne Sahibi fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Marina İşletmesi teknenin marina dışına çıkartılmasından kaynaklanacak herhangi bir zarar ziyandan sorumlu tutulamaz.
Madde 28.Marina Sahası’nın hiçbir noktasında Marina İşletmesi’nden izin alınmadan ses ve video araçları, cep telefonu, fotoğraf makinesi vb. araçlarla kayıt yapmak, fotoğraf çekmek ve her türlü mecrada yayınlamak yasaktır. Bu düzenlemeye aykırı davranışının Viaport Marina tarafından tespit edilmesi halinde, Yönetim oluşan aykırılığın niteliğine göre her sene yeniden belirlenecek tutarlarda cezai şart bedelini talep etmeye hak kazanır.
Madde 29. Marina içerisinde jeneratör ve motor çalıştırılması ancak Marina İşletmesi’nin izni ile mümkündür.
Madde 30. Pis su tankı bulunmayan tekneler, tuvalet ve banyolarını Marina içinde kullanamaz, teknede bulaşık ve çamaşır yıkayamaz.
Madde 31. Marina sahasında içerisinde denize ve diğer tesisler üzerine ya da yakınlarına hiçbir çeşitte çöp, atık yağ ve benzeri yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı malzemeler dökülemez, konuşlandırılamaz, pis su tankları boşaltılamaz. Tekneler çöplerini Marina İşletmesi tarafından konulan geri dönüşüm ve çöp konteynerlerine çöplerini özel plastik torbalara doldurarak ağızları sıkıca kapadıktan sonra koku oluşmasını ve sinek üremesini önleyecek şekilde atarlar. Marina İşletmesi bu maddeye aykırılık hallerinde temizleme ücreti olarak her sene yeniden belirleyeceği ücreti tahsil edecek ve ceza işlemleri için konuyu ilgili makama bildirecektir. Marina İşletmesi’nin gerekli görmesi halinde, kirliliği yaratan teknenin Hizmet Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve tekne, Marina dışına çıkartılır. Bu durumda Tekne Sahibi fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Marina İşletmesi teknenin marina dışına çıkartılmasından kaynaklanacak herhangi bir zarar ziyandan sorumlu tutulamaz.
Madde 32. Manevra sırasında oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan Tekne Sahibi sorumludur.
Madde 33. Tekne Sahibi ve Mürettebatı, sadece kendi teknesi için işbu yönetmelik, ilgili İş Kanunu ve iş emniyeti kurallarına uygun olmak kaydıyla teknik hizmet verebilirler. Tekne Sahibi, Mürettebatı ve Tekne Müşterileri başka teknelerde onarım, tadilat ve bakım vs. hizmet veremezler.
Madde 34. Tekne Sahibi, kendi teknesi için mürettebatı, misafiri ve müşterisi kapsamına giren herkesin davranış ve eylemlerinden doğrudan ve marina tesislerinde veya Marina’daki diğer deniz araçlarında meydana getirebilecekleri hasar ve zararların tazmininden onlarla birlikte müştereken ve müteselsilin sorumludur.
Madde 35. Karada bulunan yatlarda gece konaklama yapılması yasaktır.
Madde 36. Tekneye su, elektrik ve veri bağlantısı sadece Marina İşletmesi tarafından yapılabilir. Marina sahasında bulunan su, elektrik ve veri bağlantısı noktalarından tekneye uzanan kablo, hortum gibi hatların tedariki ise Tekne Sahibi tarafından yapılır. Marina İşletmesi’nin in yazılı onayı alınmaksızın ve emniyet tedbirleri onaylanmadan teknede ve Marina sahasında mevcut bağlantı noktalarından muhtelif amaçlar için su, elektrik ve veri hattı çekilmesi yasaktır. Marina’dan elektrik almak isteyen teknelerin tesisatlarının normlara uygun olması, ısıtıcı ve benzeri cihazlar kullananların amper oranına göre kablo kullanmaları mecburidir. Marina’daki elektrik tesisatına yalnızca Marina İşletmesi’ninuygun bulduğu özel elektrik kabloları bağlanacaktır. Tekne içindeki elektrikli aletlere bağlanan kabloların Tekne Sahibi tarafından emniyetli ve profesyonel tarzda çekilmesi gerektiği hususunda taraflar hemfikirdirler.
Madde 37. Teknenin topraklaması Tekne Sahibine aittir. Elektrik voltaj düşüklüğü, voltajdaki dalgalanmalar, elektrik, veri kesintisi vb. hallerden ve bu nedenle oluşacak zarar ve ziyandan Marina İşletmesi sorumlu değildir.
Madde 38. Tekne üzerinde ve etrafında muhafaza edilecek her türlü donanım ve malzemenin, her türlü hava, deniz koşuluna ve çalınmaya karşı muhafazası tamamen Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır.
Madde 39. Teknenin yağmur ve diğer nedenlerle içine su almasına karşı yeterli ve gerekli her türlü önlem Tekne Sahibi tarafından alınır. Marina İşletmesi’ninteknenin suyunu tahliye etme mecburiyeti yoktur. Tekne Sahibi, teknesinde su tahliyesiyle ilgili sistemlerini oluştururken ve/veya bu konuda Marina İşletmesi’nden yardım talebinde bulunurken teknesinden kaynaklanacak çevre kirliliğine karşı tüm sorumlulukları üstlendiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 40. Yatçı Depoları, Marina İşletmesi’nin tahsis edeceği, muhtelif ebatlarda, dört tarafı çatı, duvar ve muhtelif şekillerde kapatılmış alanları ifade eder. Yatçı Depoları’nın içerisine yasa dışı, yanıcı, patlayıcı, gümrüğe tabi vb. özelliklerdeki malzemelerin konulması yasaktır. Yatçı Depoları, Marina İşletmesi’nin belirleyeceği fiyat tarifesi üzerinden kiralanabilir. Yatçı Depoları’nın güvenliği, kiralayana aittir.
Madde 41. Marina ponton, rıhtım ve iskelelerinin üzerlerinde, yaya veya araç yolu olarak ayrılmış bölgelerde ve diğer genel kullanım alanlarında; eşya, bisiklet, bot, ayakkabı, malzeme depolamak, bulundurmak ya da dolap, kulübe vb. tesisler ile bu sahaları işgal etmek yasaktır. Bu nitelikteki malzemenin kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden Marina İşletmesi sorumlu değildir.
Madde 42. Marina rıhtım, iskeleler ve tekne bağlama amacıyla ayrılmış bütün bölümlerin üzerlerinde, yaya veya araç yolu olarak ayrılmış bölgelerde ve diğer genel kullanım alanlarında boya, zımpara, cila vb. işler yapılamaz.
Madde 43. Tekne Sahibi, teknede haşere, fare gibi zararlı varlıkların bulunması ve/veya tekneden çevreye gayri sıhhi koku ve benzeri etkilerin yayılması gibi Marina içinde kabul edilemeyecek hususlara karşı her türlü önlemi almakla sorumludur. Marina İşletmesi gerekli görüldüğü takdirde, belirlenen olumsuzluğu gidermek için her türlü masrafı Tekne Sahibine ait olmak üzere gerekli tedbirleri alabilir.
Madde 44. İçinde yetkilisi bulunmayan teknede oluşabilecek tehlikeli durumlar, Marina İşletmesi’nin zamanında haberdar olması ve imkânları doğrultusunda iyi niyetli müdahalesiyle giderilmeye çalışılabilir. Görülen lüzum üzerine Marina İşletmesi teknenin yerini değiştirebilir. Bu halde Marina İşletmesi’nin yaptığı çalışmaların karşılığı Tekne Sahibi tarafından ödenir. Marina İşletmesi tarafından teknelerin olağanüstü hallerde bağlama yerleri değiştirilebilecek, gerekli acil tamirat donatan veya kaptan adına yaptırılabilecek ve buna ilişkin bedeller kaptan veya donatandan tahsil edilecektir.
Madde 45. Tekne Sahibi yangına karşı gerekli tüm önlemleri almak, teknesinde ilgili yasal mevzuatlarda belirtilmiş yangınla mücadele teçhizatını bulundurmak zorundadır. Tekne Sahibi, yangın nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan Marina İşletmesi’ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 46. Marina içerisinde yangın, hortum, tsunami, deprem, fırtına gibi doğal afetler ve  terör saldırısı vb. acil durumlarda tekneler, Marina İşletmesi’nin talimatlarına göre hareket ederler ve istenen her çeşit yardımı yaparlar.
Madde 47. Marina içerisindesu kayağı, jet ski, sörf ve benzeri deniz sporlarını yapmak ve/veya deniz araçlarını kullanmak yasaktır.
Madde 48. Marina deniz sahasında yüzmek, dalış yapmak ve balık avlamak kesinlikle yasaktır.
Madde 49. Marina içerisinde evcil hayvan bulundurulması Marina İşletmesi’nin yazılı iznine tabidir. İzin verilmiş evcil hayvanlar başıboş bırakılamaz ve ancak tasmalı dolaştırılabilir. Veteriner tarafından onaylı aşı kartları ibraz edilmeyen evcil hayvanlar Marina içine alınmaz. Evcilhayvanların sebep olduğu kirliliğin temizlenmesinden ve neden olacakları her türlü zarar ve ziyandan Tekne Sahibi sorumludur.
Madde 50. Ponton üzerinde çanak anten vb. özel iletişim araçlarının bulundurulması yasaktır.
Madde 51. Marina içerisinde yüksek sesle müzik dinlenemez ve gürültü yapılamaz. Marina İşletmesi’nin gerekli görmesi halinde, ses ve gürültü kirliliği yaratan teknenin Hizmet Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilir ve tekne, Marina dışına çıkartılır. Bu durumda Tekne Sahibi fesih tarihinden geriye kalan sürenin bakiyesinin kendisine iade edilmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Tekne Sahibi, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Madde 52. 18 yaşını doldurmamış ziyaretçiler Marina’da velilerinin sorumluluğundadır.
Madde 53. Yüzme bilmeyen ziyaretçiler iskelelerde ve/veya bağlı teknelerde can yeleksiz dolaşamazlar.
Madde 54. Ponton, rıhtım, iskele ve diğer alanlarda; çamaşır, yelken vb. yıkanmaz, kurutulamaz. Yelken, branda, şişme bot yıkamak ve kurutmak Marina İşletmesi tarafından izin verilen yerlerde yapılır.
Madde 55. Tekne sahipleri ve kaptanları, teknelerini bırakarak kısa süreli olsa dahi Marina’dan ayrılmaları halinde gidecekleri yeri, adreslerini, varsa telefon numaralarını Marina İşletmesi’ne bildirirler.
Madde 56. Marina alanına girecek kara taşıtları, yalnızca park yeri olarak ayrılmış bulunan yerlere park yapabilirler. Bunun için belirlenecek ve duyurulacak olan ücretleri öderler ve kara trafiğinin düzeni için konulacak tüm kurallara uyarlar.
Madde 57. Tekne Sahibi, kendisinin, teknesinin, tekne mürettebatının ve tekne müşterisinin Türk Karasularına girişi ve/veya çıkışı, Türk Karasularında seyri ve Türkiye’de bulunması, teknenin Marina’da kışlamaya bırakılması ve/veya kışlamadan çözülmesi, teknesinden başka bir vasıtayla Türkiye’den ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı öğrenmek, geçerli belgeleri hazırlamak ve gereken tüm tedbirleri almak ve bu konuda Marina İşletmesi’ni zamanında bilgilendirmek zorundadır. Mevzuat sebebiyle Tekne Sahibi’nin karşılaşacağı güçlüklerden Marina İşletmesi sorumlu tutulamaz.
Madde 58. Tekne Sahibi teknesinde çalışmak üzere görevlendireceği tekne kaptanı ve tekne mürettebatının sayısı ve kimlik bilgileri hakkında Marina İşletmesi’ne yazılı bilgi vermek zorundadır. Tekne sahibi tarafından yazılı olarak görevlendirilmemiş kişiler, Marina İşletmesi tarafından Marina dışına çıkarılırlar. Tekne Sahibi, bu kişilerin Marina dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan Marina İşletmesi’ni sorumlu tutmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 59. Tekne Sahibi, teknesinde bakım onarım vs. işleri yapmak üzere Marina dışından çağıracağı şahıs kurum, yetkili servis (Garanti kapsamındaki işler ve Tekne Sahibi’nin sahibi olduğu diğer şirketlerinde çalışan personeli dâhil) için Marina İşletmesi’nden yazılı onay almak zorundadır. Tekne sahibi dışarıdan getirmiş olduğu elemanlar kendi personeli ise son 120 günlük SGK bildirgelerini beyan etmek, bu kişilerin Marina’ya girişi ile ilgili usta giriş formunu doldurmak, imzalamak ve Marina İşletmesi tarafından belirlenmiş Usta giriş ücretini peşin olarak ödemek zorundadır. Tekne Sahibi bu kişilerin Marina’da sebep olacakları her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Gerekli işlemler yapılmadığı halde teknede bulundukları belirlenen kişiler Marina İşletmesi tarafından marina dışına çıkartılır. Tekne Sahibi bu kişilerin Marina dışına çıkarılması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan Marina İşletmesi’ni sorumlu tutmayacağını ve bu kişilerden doğan Usta giriş ücretinin üçmislini cezalı olarak derhal ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 60. Marina sahasına giriş yapacak bütün bakım onarım, teknik servis vb. hizmet veren firmalar, Marina İşletmesi’nin talep edeceği bütün evrakları eksiksiz olarak Marina İşletmesi’ne teslim edecektir. Evrakların eksik olması nedeniyle oluşacak maddi kayıplardan Marina İşletmesi sorumlu tutulamaz.
Madde 61. Marina’ya giriş, içerisinde seyir/manevra ve Marina’dan çıkış esnasında tüm deniz ve kara trafiğinde hız sınırlamalarını Marina İşletmesi belirler, hız tahditlerini yazılı levhalarda ilan eder. Levhaların olmadığı hallerde söz konusu hız sınırı, deniz araçları için azami saatte 3 deniz mili, kara araçları için azami saatte 20 km’dir. Bu hıza uymayan araç sahiplerinin ve araçlarının Marina’ya girişleri yasaklanır.
Madde 62. Türk bayraklı tekneler, sahipleri ve kaptanlarının dışında ancak sahipleri tarafından yazılı olarak yetki verilmiş ve teknenin kullanımına yönelik gerekli ehliyete haiz kişilerce kullanılabilir, yabancı bayraklı tekneler için yasal mevzuatlar geçerlidir.
Madde 63. Pis su tanklarının, sintine sularının, her türlü deterjan ve benzeri kimyasal maddelerin denize basılması yasaktır. Bu tür atıklar, Gemilerden Atık Alım Yönetmeliği çerçevesinde Çevre ve ŞehircilikBakanlığı’ndan Lisanslı Atık Alım tesislerine verilmek zorundadır. Bu yasağı ihlal edenler kesinlikle Sahil Güvenlik Teşkilatına ve ilgili resmi kuruluşlara bildirilecektir. Yasa gereği, teknelerde pis su tankı bulundurulması zorunludur. Tankların, sintine sularının her türlü kimyasal, inorganik, organik atığın denize deşarj edilmesi yasaktırve ihlal edenler ilgili müeyyide kurumlarına ve resmi makamlara bildirilecektir.
Madde 64. Marina İşletmesi, teknenin emniyeti için, marinayı kullanan diğer kimselerin ve teknelerin güvenliği için, gerekli gördüğü takdirde, yeniden bağlamak, palamar almak, yer değiştirmek, hareket ettirmek, kaldırmak, denize indirmek ve kurtarmak gibi burada sayılmayan diğer faaliyetlerde de bulunmak amacıyla özel ve acil durumlarda tekneye girmek hakkına sahiptir. Bu hizmetler Tekne Sahibi’nin talebi ile verildiği zaman uygun ücret tahsil edilecektir.
BÖLÜM 6 / MARİNA MÜDÜRÜ’NÜN MARİNA’DA GEREKLİ DÜZENİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Marina Müdürü, Marina’nın düzenli, temiz ve güvenlikli şekilde işletilmesi ve yönetilmesi ile hizmetlilerle hizmetler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla aşağıdaki yetkilere sahiptir.
Madde 65. Teknelerin Marina’ya giriş, bağlama, kalkış, bakım ve onarım işlemleri ile Marina’dan çıkışlarını düzenler.
Madde 66. Teknelerin yanaşacağı ve bağlanacağı yerleri seçer; gerekli gördüğü durum ve hallerde teknelere tahsis edilen yanaşma yerlerini değiştirir ve tekneleri, kaptan ve sahipleri Marina’da bulunduğu takdirde onlara haber vererek, aksi takdirde emrindeki görevli personel eliyle, gerekli yerlere çektirir.
Madde 67. Kaptan ve sahipleri bulunmayan teknelerde, acil durumlarda gerekebilecek tamiratı yaptırır, bedelini daha sonra tahsil eder.
Madde 68. Marina’nın düzenini, sükûnunu bozan, kamu için tehlike yaratan ve bu yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranışları hakkında tekne sahipleri veya kaptanlarını uyarır; uyarmaya rağmen aynı ve benzeri davranışları sürdüren kişileri, Liman Başkanlığı’nı haberdar ederek Marina dışına çıkarır ve diğer ceza tedbirlerini alır. Tekne ve teknecilerin dışındaki kişilerin de benzeri davranışları halinde Marina haricine çıkarır, Marina’ya sokmaz ve tesis faaliyetlerinden yararlanmaktan men eder. İşbu yönetmelik şartlarına aykırı tutum ve davranışları belirlenen şahıs, firma, araç ve deniz araçlarının Marina İşletmesi’ne girişine izin verilmemesinden veya Marina hizmeti verilmesinin durdurulmasından etkilenecek taraflar için söz konusu olabilecek hiç bir zarar ve ziyandan Marina İşletmesi sorumlu tutulamaz. Marina içerisinde sükûn ve güvenliğin sağlanması bakımından gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerini göreve çağırır.
Madde 69. İzne tabi oldukları bu yönetmeliğin diğer maddelerinde belirtilmiş işlemler için yapılan işleri inceler ve uygun gördüğü durumlarda izin verir.
Madde 70. İlan edilen tarifeye uygun tahakkuk ettirilen bedelleri ödemeyen teknelere verilen hizmetler durdurulabilir ve/veya Marina’dan ayrılma izni verilmeyebilir.
Madde 71. Marina’da “Turizm İşletme Belgesi” kapsamında sağlanan diğer hizmetlerde çalışan personelin çalışmalarına ilişkin esasları düzenler, bu hizmetler arasında koordinasyonu sağlar ve uyum sağlamayanlar ile sakıncalı davranışları görülenleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 31. maddesine göre cezalandırılmalarını bakanlıktan ve/veya hizmetten menini işletme sorumlusundan ister.
Madde 72. Gerekli gördüğü hallerde, bu yönetmelikle yasaklanan işlemlere izin verir ya da işin icabına göre yeni kural ve düzenlemeler getirebilir.
Madde 73. Tesisin uygun olması halinde ve liman başkanının talebi üzerine, olağanüstü hallerde teknelerin deniz turizmi tesislerinden yararlanmalarına izin verir.
Madde 74. Yabancı bayraklı turizm amaçlı deniz araçlarının Deniz Turizmi Yönetmeliği 46’ncı maddesine göre Türkiye’de bırakılmaları halinde, bu araçların Marina’nın sorumluluğu altına alındığını gösteren gümrük ve liman idaresine muhatap belge düzenler. Giriş ve çıkış işlemi yaptırmayan teknelerin durumlarını derhal limanlardaki yetkili kurum temsilcilerine bildirir.
Madde 75. Marina’daki ticari ünitelerin çalışma saatlerini, hizmetlerinin başlangıç ve bitiş sürelerini tanzim eder. Bu faaliyetlerin yürütülme şeklini, temizliğini, güvenliğini, amaca uygunluğunu denetler, çalışanların kıyafetlerini ve davranış biçimlerini kontrol eder.
Madde 76. Bu yönetmeliğin öngördüğü görevleri yapar ve tedbirleri alır. Marina Müdürü, bu yönetmelik ile belirlenen yetkilerini gerekli gördüğü durumlarda astlarına devredebilir.
BÖLÜM 7 / BAĞLAMA, KARA PARK VE ÇEKEK REZERVASYONLARI, İPTAL SÜRELERİ VE ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 77. Tekne Sahibi tarafından bildirilen rezervasyon talebi, avansın Marina kayıtlarına ulaşması sonucunda, Marina İşletmesi’nin teyidiyle kesinlik kazanmış olur. Rezervasyon iptali halinde aşağıdaki kurallar uygulanır;
Madde 78. Yapılan rezervasyonlar, Marina İşletmesi’nin tercihi doğrultusunda iptal edilebilir ya da rezervasyonların tarihleri ve saatleri değiştirilebilir.
Madde 79. Rezervasyon formunun doldurulması bağlama yerinin tahsisi veya sunumunu, ya da çekek operasyonunun yapılacağını garantilemez veya rezerve hakkı vermez. Rezervasyon işleminin tamamlanabilmesi için Marina İşletmesi tarafından talep edilen avans ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.
Madde 80. Tekne Sahibi’nin sözleşme esasları gereği rezervasyon talebi için ödenen avansı takip eden 7 (yedi) gün içinde iptal etme ve avansı geri alma hakkı bulunmaktadır. Avans ödemesi ardından 7 (yedi) günü geçen iptal durumlarında geri ödeme yapılmaz.
Madde 81. Rezervasyonlarda, yürürlükteki fiyat tarifesine ve tekne evrakında gösterilen tam boy ve genişlik bilgilerine (rezervasyon sürecinde evraklar temin edilemiyorsa Tekne Sahibi’nin teknenin ölçülerine ilişkin vereceği beyana) göre hesaplanan bağlama bedelinin % 25’i rezervasyon avansı olarak alınır. Tekne sahibi tarafından bildirilen rezervasyon talebi, avansın Marina İşletmesi’ne ulaşması sonucunda, Marina İşletmesi’nin teyidiyle kesinlik kazanmış olur. Teknenin ölçümü neticesinde, Tekne Sahibi’nin beyan ettiği ölçülere göre hesaplanan bağlama bedelinden daha yüksek bedel çıkar ise, aradaki fark Tekne Sahibi’nden tahsil edilir.
Madde 82. Hizmet başlangıç tarihinin rezervasyonda veya sözleşmede belirtilen tarihlerden önce veya sonraya değiştirilmesi durumunda, aradaki sürenin ücretlendirilmesi Marina İşletmesi tarafından belirlenir.
Madde 83. Rezervasyonda belirtilen bilgilerde yanlışlıkların tespiti halinde depozitonun iadesi yapılmadan rezervasyonun iptali veya güncelleme hakkı Marina İşletmesi’ne aittir.
Madde 84. Rezervasyon avansını ödeyerek rezervasyon yaptıran tekne ilgili tarihte gelmez ise, avansı iade edilmez.
Madde 85. Yapılan rezervasyon, başka bir yat adına devir edilemez.
Madde 86. Talep edilen tekne evraklarının tümünün Marina İşletmesi’ne sunulmaması durumunda rezervasyon sözleşmeye dönüştürülemez.
BÖLÜM 8 / BAĞLAMA, KARA PARK VE ÇEKEK VE HİZMET SÖZLEŞMELERİ İLE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
Madde 87. Tekne Sahibi, Marina İşletmesi’nin veya bağlı birimleri tarafından tekneye veya kendisine sağlanan tüm hizmetlerin bedelini Marina İşletmesi’nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden peşin olarak öder. Tekne Sahibi ayrıca, Marina ile yapılmış/yapılacak sözleşmelere ait damga vergisini peşin olarak öder.
Madde 88. Ücretler Marina İşletmesi’nden Tekne Sahibine yollanan fatura Tekne Sahibi tarafından tebliğ edildiğinde tamamen ödenecektir. Tekne sahibi ödeme tarihinde söz konusu bedeli ödemediği takdirde ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır.
Madde 89. Tekne sahibi/sorumlu kişisi, ödemeleri nakit, kredi kartı ve/veya banka havale/eft sistemiyle yapabilir.
Madde 90. İşbu yönetmelikte belirtilen Tekne Sahibi’nin ödeme yükümlülüğü, sözleşmedeki esaslı unsurlardan biri olup, ödemenin zamanında yapılmaması ve/veya geç yapılması halinde, herhangi bir ihbara gerek olmaksızın Marina İşletmesi’ne, teknenin gerek karada gerekse denizde bulunduğu süre içerisinde, gerek işbu teknenin yer işgal etmesinden dolayı gerekse eksik evrak, yanlış beyan, konaklama veya hizmet bedellerinin ödenmemesinden doğan hapis hakkı  saklıdır ve uyuşulmuş veya uyuşulmamış zarar ziyan bedellerini ödeme yükümlülüğü doğacaktır. Tekne sahibi, Marina İşletmesi’nin bu haklarının olduğunu ve bu hakların kullanılması sonucu doğrudan veya dolaylı zarar talebinde bulunmayacağını bildiğini kabul ve taahhüt eder
Madde 91. Bağlama/karapark/çekek hizmet sözleşmesinin varsa kalan günleri nedeniyle eski ve/veya yeni tekne sahibi, Marina İşletmesi’nden herhangi bir geri ödeme talebinde bulunamaz.
Madde 92. Tekne Sahibi’nin sözleşmeli teknesini marina dışına çıkarması durumunda, kalan süresini kullanmak amacıyla bağlama yerinden yeniden sözleşme yapılarak ve varsa en-boy farkı tahakkuk ettirilerek başka bir tekne ile hizmet almaya devam etmesi mümkün olabilir.
Madde 93. Tekne Sahibi, yapmış olduğu hizmet sözleşmesi ile kendisine sağlanan bağlama yerini başkasına devredemez, kiralayamaz.
Madde 94. Marina İşletmesi’nin sağladığı temel ve ek hizmetlere ait ücretlerin bir bölümü marina ücret tarifesinde belirtilmiştir. Uygulanan tüm ücretlerin basılı fiyat listesinde belirtilmesi zorunluluğu olmayıp, marina hizmetlerine ilişkin ücretler Marina İşletmesi’nin gereklerine göre yeniden belirlenebilir.
Madde 95. Tekne sahibi, Marina İşletmesi tarafından tekneye ve kendisine sağlanan tüm hizmetlerin, Marina İşletmesi’nin belirlemiş olduğu değerler üzerinden karşılığını Marina İşletmesi’nin öngördüğü sürede ve şartlarda ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödemelerin bu maddede belirtilen şekilde yapılmaması halinde, tekne sahibi, Marina İşletmesi’nin ilgili hizmet için o hizmete ilişkin belirlenen fiyatlardan en yükseğini uygulama ve gerekirse vade farkı talep etme yetkisinin olduğunu, bu yetkiyi istediği zaman kullanabileceğini peşinen kabul eder.
Madde 96. Bağlama ücreti; teknenin tam boyu (LOA), genişliği (max.beam) ve ilgili sözleşmenin imzalandığı gün geçerli olan birim fiyatlar, teknenin bağlama noktası ve diğer koşullar esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda bulunan ücret peşin olarak tahsil edilir. Bağlama süresi, ‘’minimum günlük kullanım 24 saattir’’ esasına ve geceleme sayısına göre belirlenir.
Madde 97. Çekme-atma ücretleri; teknenin tam boyu (LOA), genişliği (max.beam) ile çekme ve/veya atma işlemi sırasında kullanılan lift/kızak tipine ait birim fiyatı ve ilgili sözleşmenin imzalandığı gün geçerli olan birim fiyatlar ve koşullar esas alınarak hesaplanır. Bu hesaplama sonucunda bulunan ücret peşin olarak tahsil edilir. Çekme-atma işlemi bir bütün olarak hesap edilir ve hesaplanır.
Madde 98. Tekne denize atılmadan önce Tekne Sahibi’nin varsa cari hesabındaki bakiye borcunu ödemesi şarttır. Aksi takdirde teknenin denize atılmaması nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan tekne sahibi sorumludur.
Madde 99.Marina’ya giriş yapıp Bağlama veya Kara Park Sözleşmesi yapmamış veya sözleşmesini yenilememiş tekneler, sözleşme yapıp tahakkuk eden bağlama ücretini peşin ödeyecekleri tarihe kadar geçen sürenin bağlama ücretini Denizde Bağlama Tarifesi günlük birim fiyatı üzerinden öderler.
Madde 100. Marina İşletmesi, gecikmiş ödemeler ile ilgili olarak, 6183 sayılı amme Alacakları Tahsili Usulü Kanunu’na göre aylık gecikme oranına uygun olarak belirlenen faiz bedelini Tekne Sahibi’nden tahsil eder.
 
BÖLÜM 9 / ÇEKEK HİZMETLERİ, BAKIM ONARIM VE KARA PARK SAHASIYLA İLGİLİ HÜKÜMLER
 
Madde 101. Marina İşletmesi, tekne ve deniz araçlarına Çekek Alanı olarak adlandırılan saha içinde yer ayırabilir. Tekne Sahibi’nin çekek işlemlerinden yararlanabilmesi için Marina İşletmesi ile yazılı çekek sözleşmesi yapması, işbu yönetmelik hükümlerine ve işletme kurallarına uyması zorunludur.
Madde 102. Tekne sahibi çekek işleminden önce, tekne kayıt evraklarını ve 3.şahıs mali mesuliyet sigortası dâhil olan tekne sigorta evraklarını Marina İşletmesi’ne ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde operasyon gerçekleşmeyecektir.
Madde 103. Çekme işlemi, tekne ve deniz araçlarının denizden veya taşıyıcısı üzerinden alınmasıyla başlar, karaya konulmasını takiben payanda ve gerekiyorsa bağlantı atkılarının montajıyla son bulur. Atma işlemi, tekne ve deniz araçlarının karada bulunduğu yerden alınmasıyla başlar, denize ya da herhangi bir taşıyıcı üzerine bırakılmasıyla son bulur.
Madde 104. Çekme ve/veya atma işlemi Tekne Sahibi’nin nezareti ve gözetimi altında icra edilir. Bu işlemler sırasında teknenin tekne sahibi tarafından teslim alınmış olduğu addedilir. Teknenin bir taşıyıcı üzerine yerleştirilmesi halinde, taşıyıcı üzerinde teknenin dengeli ve güvenli olarak muhafazası için gerekli her türlü önlem tekne sahibi tarafından alınır ve organize edilir. Tekne atma işlemine başlanılmasından sonra, payandaların sökülmesini takiben, teknenin denize indirilmesi veya taşıyıcı üzerine konulmasına, Marina İşletmesi’nin kusuru dışında, mani bir hal oluşması halinde (teknenin suya indirilmesini takiben su aldığının belirlenmesi, karinada tamiri gerektiren durum tespiti vb. hallerde), tekne sahibi mani halin giderilmesi için yapılacak her türlü lift veya kızak üzeri bekleme ve/veya işlem için ilave ücret ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 105. Karaya çekilen her teknenin alt yıkama hizmeti alması Marina İşletmesin gerek görmesi halinde mecburidir. Alt yıkama yalnızca Marina İşletmesi tarafından belirlenen alanda, yönetim personeli ve ekipmanlarıyla yapılır ve ücreti peşin olarak tahsil edilir.
Madde 106. Uygulanacak çekek sistemine ilişkin detaylar ile teknenin çekek işlemine konstrüktif, ( Taşıyıcı bir işlevi olmaksızın bir detayı tamamlamakta kullanılan parça) donanım ya da diğer açılardan uygunluğu, teknenin imalatçısı olan firmanın teknenin çekilmesiyle ve/veya atılmasıyla ilgili belirlediği esas ve kriterlerin uygunluğu tekne sahibi tarafından dikkate alınır ve bu hususa ilişkin uyarıları varsa çekek işlemi öncesinde Marina İşletmesi’ne yazılı olarak bildirir. Teknesi ile ilgili tüm endaze planlarını (Tekne karinası) Marina teknik kademesine teslim eder. Bu hususların Tekne Sahibi tarafından dikkate alınmaması nedeniyle meydana gelecek her türlü zarar ve ziyan Tekne Sahibine aittir. Teknenin hangi yol ve usullerle çekileceği ve/veya atılacağı konusunda nihai kararı Marina İşletmesi verir.
Madde 107. Çekme veya atma işlemlerinin yapılacağı süre boyunca, çevre ve/veya hava ve/veya öngörülemeyen teknik şartların (rüzgârın hızı, denizin durumu, deniz suyunun seviyesi, hava aydınlığının yetersizliği vb.) müsait olmaması halinde, işlemin planlanan tarihte başlatılmaması veya yarım bırakılmasından Marina İşletmesi sorumlu tutulamaz.
Madde 108. Önceden öngörülemeyen bazı nedenlerle (teknenin ağırlık dağılımının uygun olmaması, teknenin konstrüktif ve donanım yapısının getirdiği kısıtlamalar vb.) çekme veya atma işlemi için öngörülen liftin çekek operasyonuna başlayamaması veya operasyonun tamamlanamamasından, dolayısıyla yapılmış olan Çekek Sözleşmesi’nin planlanan tarihte yerine getirilmemesinden Marina İşletmesi sorumlu tutulamaz. Bu işlemle ilgili Marina İşletmesince tahsil edilmiş avans veya bedelin iadesi talep edilemez.
Madde 109. Tekne Sahibi, teknenin çekek işlemine başlamadan önce meylinin ve triminin uygun derecede olmasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca teknenin çekilmesi sırasında, teknenin üzerinde travel liftin üst kemeresine dokunacak çarmık teli gibi uzantılar varsa, bunların gevşetilmesi, sökülmesi ve bu işlemler nedeniyle oluşabilecek hasarlar Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır.
Madde 110. Çekme işlemi için teknenin çekek rampasına ya da çekek havuzuna getirilmesi ve uygun halde manevrası Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. Teknenin zamanında çekek yerine getirilmesi veya dışarıya çıkarılması kendi olanaklarıyla mümkün değilse, işlem Marina İşletmesi tarafından yapılabilir ve Tekne Sahibi verilen hizmetin karşılığını ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 111. Teknenin karaya çekilmesi ya da atılması sırasında, teknenin üzerinde ve/veya içinde hiçbir personel bulundurulamaz. Bu konu Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır.
Madde 112. Tekne Sahibi, teknenin çekme ve/veya atma işlemi için Marina İşletmesi tarafından yapılan rezervasyon zamanına uygun olarak hareket etmek zorundadır. Belirlenen saatte çekme ve/veya atma işlemi için Tekne Sahibi tarafından gerekli hazırlığın yapılmaması halinde Marina İşletmesi çekme ve/veya atma işlemini daha sonraki uygun bir zamana erteleyebilir. Bu nedenle oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan Tekne Sahibine aittir.
Madde 113. Teknenin karapark sahasında konumlandırılacağı alan, Tekne Sahibi’nin Çekek Sözleşmesinde verdiği bilgilere uygun olarak Marina İşletmesi tarafından belirlenir. Çekek Sözleşmesinde belirtilmiş indirme tarihini geçiren teknenin yeri, diğer teknelerin inişine engel teşkil ediyorsa, tekne sahibine haber vermeksizin Marina İşletmesince değiştirilebilir. Bu nedenle yapılan çekek çalışması, fiyat tarifesinde belirtilen esaslar dâhilinde ücretlendirilir. Tekne Sahibi cari hesabına kaydedilen borcu derhal ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenle yapılan çekek çalışması sonucunda tekne üzerinde ortaya çıkabilecek her tür zarar ve ziyan tekne sahibine aittir.
Madde 114. Çekek sahasında bulunan teknelerde, tekne mürettebatı ve tekne müşterilerinin konaklaması yasaktır. Özel durumlar ve çekek yeri yönetiminin uygun gördüğü zaman ve sürelerle sınırlı olmak şartıyla izin verilebilir. Her türlü iznin yazılı olması esastır.
Madde 115. Karada konumlanan teknede motor, jeneratör gibi titreşim yapıcı makinelerin çalıştırılması ve eylemlerde bulunulması, yelken açılması, açık donanıma sarılı vaziyette yelken bırakılması yasaktır. Aksi durumda oluşacak her türlü zarar ve ziyan Tekne Sahibine aittir.
Madde 116. Karada konumlanan teknenin içine büyük miktarda ağırlık ilavesi veya ağırlık azaltılması yapılacaksa, Marina İşletmesi’nden izin alınması şarttır. Söz konusu işlem, yazılı onay alındıktan sonra ve tüm sorumluluğu tekne sahibine ait olmak üzere yapılabilir.
Madde 117. Karada konumlanan teknelerden tekne dışına sintine, lavabo, bulaşık, tuvalet, duş suyu vb. çevre kirletici atıkların dökülmesi, bırakılması, atılması kesinlikle yasaktır. Tekne Sahibi’nin kendisi tarafından ve/veya yetki verdiği kişi ve/veya kuruluşlar tarafından yapılan bakım-onarım çalışmalarının yarattığı kirlilik, tekne sahibi tarafından derhal temizlenecek veya temizlettirilecektir. Temizliğin tekne sahibi tarafından yapılmamış veya yaptırılmamış olduğu tespit edilirse, Marina İşletmesi’nin belirleyeceği para cezası uygulanır ve kirliliğin giderilmesi için Marina İşletmesi çalışma yapabilir ve oluşacak her türlü masraf tekne sahibi tarafından derhal ödenir.
Madde 118. Tekne sahibi tarafından organize edilerek tekneye yapılan ahşap, boya, vernik, kaynak, taşlama, zımpara, raspa vb. işleri sırasında komşu tekne ve tesislerin kirlenmemesi ve zarar görmemesi için gerekli tüm önlem tekne sahibi tarafından alınır, aksi takdirde oluşacak her türlü zarar ve temizlik ile ilgili masraf tekne sahibi tarafından ödenir. Önlemi alınmadan yapılmakta olan işler Marina İşletmesi tarafından durdurulur. Tekne sahibi Marina İşletmesi’nin uygun göreceği çadır vb. kurmakla/kurdurmakla yükümlüdür. Önlemi alınmadan yapıldığı belirlenen ve bu yüzden komşu tekne ve tesislerde oluşan zarar bir tutanakla belirlenir ve toplam zarar, zarara sebebiyet veren tekne sahibince derhal tazmin edilir.
Madde 119. Teknelerin karada desteklenmesini sağlayan payanda ve takozlar sadece Marina İşletmesi yetkilileri tarafından yerleştirilir ve yerleri değiştirilir. Marina İşletmesi yetkilileri dışındaki şahıslarca payandalarda, siğil ve takozlarda yer değişikliği yapmak, payanda ve takozlar arasındaki atkıları çıkarmak tehlikeli ve yasak olup bu sebepten dolayı meydana gelen her türlü zarar ve ziyan Tekne Sahibine aittir.
Madde 120. Marina İşletmesi, tekne sahibi tarafından organize edilen işler için gerekli iskeleleri bulmak durumunda ve zorunluluğunda değildir. Çekek sahasında mevcut iskele, sıpa, kalas gibi malzemeler öncelikle çekek yeri yönetiminin tasarrufundadır. İskele, sıpa, kalas gibi malzemelerin tekne sahibine gerekli olduğu durumlarda, tekne sahibi tarafından Marina İşletmesi’nce belirlenmiş hizmet tutarının ödenmesi karşılığında kullandırılır.
Madde 121. Tekne üzerindeki kışlık branda iplerini ya da kuvvet uygulamasına neden olacak bağlantıları payanda atkılarına tutturmak, payandalara zincir ve benzeri ağırlıkları asmak tehlikeli ve yasaktır.
Madde 122. Karada bulunan teknelere, içinde yetkilisi bulunmadığı süre boyunca, tekne dışından elektrik enerjisi alınması sakıncalıdır. Bu konuda gerekli önlemler tüm sorumluluğu kendisine ait olmak üzere tekne sahibi tarafından alınır.
Madde 123. Tekne’nin Çekek Sahası’nda bulunan pano ve pedastallaradan teknesi için fazla yüklü elektrik alması durumunda oluşabilecek her türlü zarar ve ziyan tekne sahibine aittir.
Madde 124. Tekne’nin Çekek Sahası’nda bulunduğu süre boyunca topraklaması Tekne Sahibi’nin sorumluluğundadır. Topraklama nedeniyle oluşabilecek hasar ve ziyandan Marina İşletmesi sorumlu tutulamaz.
Madde 125. Çekek sahasında çatı kurulumu (branda kaplama, shrink işlemleri, vb.) yapılabilmesi için Marina İşletmesi’nden izin alınması şarttır. Yapılacak çatının ebatları teknenin baş, kıç ve her iki bordadan 1’er metre mesafesiyle sınırlıdır. Kullanılacak malzeme, ilgili İş Güvenliği Kanunu’na uygun seçilmelidir. Tekne Sahibi, kurulacak çatı nedeniyle Marina İşletmesi’ne ve elemanlarına, Marina’da bulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3. şahıslara verecekleri her türlü zararın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Çekek Sahası’nda çatı kurulumu nedeniyle oluşacak alan (m2) farkı güncel fiyat tarifesi üzerinden Tekne Sahibi’ne tahakkuk ettirilecektir.
Madde 126. Teknede organize edilen çalışmalarda alınması gereken her türlü emniyet ve yangın tedbirinin alınması ve sorumluluğu tekne sahibine aittir. Teknelerde patlayıcı maddelerin bulundurulması kesinlikle yasaktır. LPG tüpü gibi tehlikeli maddelerin çekek sahasına ve tekneye sokulmaması, patlama ve/veya yanma olasılığı yüksek olan maddelerin teknede bulundurulmaması gibi önlemler tekne sahibi tarafından alınır.
Madde 127. Marina İşletmesi, çekme-atma hizmeti vermek amacıyla Marina dışından getirilen vinç vb. araç girişine müsaade etmez.
Madde 128. Tekne sahibi ve mürettebatı araçlarını otoparkta bırakmak zorundadırlar. Çekek sahasına araç girişi yasaktır. Çekek sahasına araç girişine ancak yük indirme ve boşaltma gibi çok zorunlu hallerde kısa süreli olarak izin verilebilir. Bu durumda tasarruf hakkı tamamen Marina İşletmesi’ne aittir.
Madde 129. Marina’daki her türlü hizmetler ve tüm servisler için yetkili Marina İşletmesidir. Tekne Sahiplerinin ve kaptanların diğer kuruluş veya kişilerle yapacakları bağlantılardan dolayı Marina İşletmesi hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Madde 130. Tekne Sahibi, Marina tarafından verilen tüm servis ve hizmet taleplerini Marina İşletmesi’ne bildirir. Tekne Sahibi, Marina personeline Marina İşletmesi’nin bilgisi dışında özel iş veremez.
Madde 131. Teknenin denize atılmasından önce, çekek sahası ile ilgili cari hesabın mutabakatının sağlanması ve varsa bakiye borcuyla ilgili işlemlerin tamamlanması şarttır. Aksi takdirde, Marina İşletmesi’nin, borç ödeninceye kadar, borcun kaynağını depolama, hizmet, emtia satışı veya herhangi bir neden/şeyi ve tekneyi rehin tutma ve hapis hakkı mevcuttur.
BÖLÜM 10 / SORUMLULUKLAR VE SİGORTA
Madde 132. Marina ve çekek sahasında, denizcilikle ilgili bütün hizmetler, yalnızca yaptığı görevle ilgili yeterlilik belgesine haiz, uzman ve deneyimli kişilerce yürütülecektir.
Madde 133. Tekne sahipleri ve kaptanlar, mürettebat ve teknecilerinin Marina’ya ve başka teknelere;
-          Limana bağlama ve ayrılma sırasında,
-          Karada park, çekme atma, tamirat, bakım ve onarım sırasında,
-          Bağlanmış durumda gerekli emniyet tedbirlerini almaması nedeniyle, diğer teknelere, üçüncü şahıslara verdiği hasar ve zararın tazmininden bizzat sorumludur.
Madde 134. Tekne sahibi, kendisinin, teknesinin ve refakatçilerinin Türk karasularına girişi ve/veya çıkışı, Türk karasularında seyri, teknenin Marina İşletmesi’nin sorumluluğuna bırakılması ve sorumluluğun sona ermesi, limana bağlaması ve ayrılması, Türkiye’den teknesinden başka bir vasıtayla ayrılması gibi konularla ilgili mevzuatı zamanında öğrenmek ve gereken tedbirleri almak durumundadır.
Madde 135. Tekne sahibi ve kaptan, teknede bulunan eşyaların kaybından, çalınmasından, hasara uğramasından, teknelerindeki misafirler ile mürettebatın uğrayacağı her türlü kazalardan sorumludur.
Madde 136. Marina’dan yararlanacak olan teknenin geçerli ve yeterli bir (full kasko ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet) sigortasının bulunması zorunludur. Tekne Sahibi bu konuda gerekli tüm işlemleri yapmakla yükümlüdür. Sigorta Belgesi Örneği, Bağlama ve/veya Çekek Sözleşmesinin yapılması esnasında Marina İşletmesi’ne verilecektir. Tam kapsamlı ve doğru değerler üzerinden yapılmış sigortası olmayan ya da daha önce yapılmış sigortanın süreleri dolduğu halde geçerli bir sigorta için yenileme yapmamış olan teknelerin 3. şahıs mali mesuliyet sigortası Marina İşletmesi tarafından yaptırılarak tekne sahibine fatura edilebilecektir. Ancak her zaman 3. şahıs mali mesuliyet sigortası ile karşılanamayan zarar-ziyandan tekne sahibi doğrudan sorumludur.
Madde 137. Tekne Sahibi, mürettebatının ve tekne müşterilerinin Marina İşletmesi’ne ve elemanlarına, Marina’da bulunan diğer tekne ve yetkililerine ve 3. şahıslara verecekleri her türlü zararın tazmininden tek başına, müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Madde 138. Tekne Sahibi, mürettebatı ve müşterilerinin kendi teknelerine ve/veya başka teknelere, Marina İşletmesi’ne ait tesislere verdiği zarar, ziyan ve hasarlar Marina İşletmesi’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve Marina İşletmesi’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 139. Malzeme ve Yatçı depolarında meydana gelebilecek çalınma ve kayıplar Marina İşletmesi Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında ve sorumluluğu altında değildir.
Madde 140. Teknenin travel lift ile sudan veya taşıyıcısı üzerinden alınarak karadaki yerlerine taşınmaları veya karadaki veya taşıyıcısı üzerindeki yerlerinden alınarak denize veya başka bir taşıyıcı üzerine taşınmaları esnasında, tekneye ait çürük ya da zayıf kısımların kopması ya da salmanın omurgadan, omurganın salmadan ayrılması gibi olayların neden olacakları zarar, ziyan ve hasarlar Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışında ve Marina İşletmesi’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 141. Tekne Sahibi ve/veya tekne mürettebatınca karada bulunan teknelerinde bakım- tamir işleri yaparken teknedeki ve çevredeki diğer tekne, araç, gereç ve kişilerin uğrayacakları zarar, ziyan ve hasarlar Marina İşletmesi’nin Mali Mesuliyet Sigortası kapsamı dışındadır ve Marina İşletmesi’nin sorumluluğu altında değildir.
Madde 142. Marina İşletmesi’nin sağlamış olduğu Güvenlik Hizmeti, sadece caydırıcılık özelliği taşımaktadır. Güvenlik Hizmetinin sadece bir önlem niteliği taşıması nedeniyle Marina İşletmesi, Marina’da meydana gelebilecek, teknelerin ve/veya kayıtlı veya kayıtsız envanterindeki malzemenin kısmen ya da tamamen çalınması, kaybolması, hasar görmesi ile Tekne Sahibi’nin, mürettebatının ve müşterilerinin yaralama, öldürme ve terör olaylarından dolayı uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasardan sorumlu tutulamaz.
BÖLÜM 11 / BAĞLAMA HİZMET VE KARA PARK SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ
Madde 143. Tekne Sahibi, işbu yönetmelikte belirtilen Marina İşletmesi’nin tüm kurallarına ve Marina İşletmesi’nin uygun gördüğü zamanlarda koyacağı ve/veya tadil edeceği genel ve özel koşullara uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Deniz veya kara yoluyla Marina’ya giriş, kuralların tamamının kabulü ve uyulması yükümlülüğünü gerektirir. Tekne Sahibi’nin Marina kurallarına aykırı davranış ve uygulamaları akde muhalefet sebebi teşkil eder ve bu durumlarda Marina, Bağlama, Kara Park ve Hizmet Sözleşmesini tek taraflı irade beyanı ile tazminatsız olarak feshedebilir.
Madde 144. Tekne Sahibi’nin, Kaptanının ve/veya Personelinin, İşletme Yönetmeliği hükümlerine aykırı davranması hali, sözleşmenin feshi nedenidir. Yönetmelik kurallarına aykırı davranılması nedeniyle sözleşmenin feshi durumunda, tekne sahibince ödenmiş hizmet bedelleri iade edilmez ve Marina İşletmesi’nin tazminat hakları saklıdır. Tekne Sahibi, ihlal nedeniyle meydana gelecek fesihten dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.
Madde 145. Tekne Sahibi’nin sözleşme tarihleri içerisinde teknesini satması durumunda teknenin yeni sahibi, Tekne satışının gerçekleştiği günden başlayarak güncel fiyatlardan yeni bir sözleşme yapmak zorundadır. Yeni sözleşme eski sözleşmenin özel şartlarından yararlandırılamaz. Teknenin eski sahibi , kalan günleri ( var ise ) nedeni ile eski ve / veya yeni Tekne sahibi , İşletmeden herahangi bir ödeme talebinde bulunamaz. İşletmenin yeni Tekne sahibi ile Sözleşme yapmayı onaylaması halinde yeni Tekne sahibi , İşletme ile 7 gün içerisinde yeni bir sözleşme yapmak zorundadır. Aksi taktirde , eski Yat Sahibi doğacak olan her türlü sorundan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. İşletme , Teknenin yeni Sahibi ile bağlama sözleşmesi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 146. Marina ile tekne kayıt formu doldurarak ve/ veya sözleşme yaparak sözleşme sonunda sözleşmelerini yenilemeyen tekne sahipleri ve marina hizmet ücretlerini ödemeyen tekne sahipleri hakkında yasal işleme başlanır. Yasal işlemlerle ilgili tebligatlar Türk uyruklu Tekne Sahibi’nin sözleşmesi devam ediyorsa sözleşmedeki adresine, sözleşme sona ermişse bu sözleşmedeki son adresine (Tüzel Kişi ise Ticaret Sicil’de kayıtlı adresine), sözleşme yoksa beyanıyla alınan adresine yapılır. Emniyet Genel Müdürlüğünün 23.07.1998 tarih ve 145 sayılı, 13.04.2000 tarih ve 85 sayılı ve 00113 sayılı genelgeleri doğrultusunda teknelerin bağlı bulunduğu yat limanı ve tekneleri ikametgâh olarak kabul edildiğinden Yabancı bayraklı teknelerin, yabancı uyruklu sahiplerine yapılacak tebligatlar teknelerine yapılır.
Madde 147. Marina içerisinde bulunan ve hizmet almaya devam eden bir teknenin sahibinin değiştiği durumlarda, tekneyi satan (devreden vs.) Tekne Sahibi, tekneyi alan yeni Tekne Sahibi’nin Marina İşletmesi ile sözleşme yapmasından ve tekneye ait yeni evrakların Marina İşletmesi’ne iletilmesinden sorumludur.  Marina İşletmesi, kendi takdirine göre yeni tekne sahibi ile Sözleşme yapmaktan imtina edebilir. Bu durumda, yeni tekne sahibi, teknesini derhal Marina’dan çıkarmakla yükümlüdür.
Madde 148. Yönetim tek taraflı irade beyanıyla, Tekne Sahibi/Donatanın tekne ve/veya Marina’daki herhangi bir malıyla ilişkili kira, muhafaza, kullanma bedeli, komisyon, palamar ücreti, iş yapılması, hizmet verilmesi veya herhangi bir sebeple oluşan para borçlarını, tekne Sahibi/Donatan Marina İşletmesi’ne tamamen ödemedikçe tekne Marina’da veya nerede bulunursa bulunsun, tekne veya Tekne Sahibi’nin diğer mal veya malları üzerinde genel veya özel yasal ipotek tesis etmek ve hapis hakkını kullanmak yetkisini saklı tutar.
Madde 149. Bağlama/Kara Park Sözleşmesinin sona ermesi ve tekne sahibi tarafından yenilenmemesi veya Marina İşletmesi tarafından sözleşmenin feshi durumunda, teknenin aynı gün Marinayı terk etmesi zorunludur. Aksi takdirde teknenin Marina’da kaldığı her gün için Tekne Sahibi resmi Fiyat Tarifesinde belirtilen günlük birim fiyatıyla birlikte Marina İşletmesi’nin belirlediği tazminatı ödemekle yükümlüdür.
BÖLÜM 12 / GENEL HÜKÜMLER
Madde 150. Tekne Sahibi, işbu yönetmelikte belirtilsin veya belirtilmesin Marina İşletmesi’nin tüm kurallarına, işbu yönetmelikte yetkili kılınan şahısların tüm kararlarına ve Marina İşletmesi’nin uygun gördüğü zamanlarda koyacağı ve/veya tadil edeceği genel ve özel koşullara uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 151. Marina İşletmesi’nin kendisine işbu Yönetmelik kapsamında tanınan tek taraflı fesih yetkisini ve/veya başka herhangi bir hakkını kullanmaması veya kısmen kullanması veya kullanmakta gecikmesi ya da Marina İşletmesi’nin Tekne Sahibi’nden, işbu Yönetmelik ile taahhüt ettiği yükümlülüklerden herhangi birine uymasını talep etmemesi ve/veya talepte gecikmesi, Marina İşletmesi’nin bu yetkilerinden ve haklarından feragat ettiği, bunları daha sonra kullanmayacağı ve zımnen vazgeçtiği anlamına gelmez. Aynı şekilde Marina İşletmesi’nin, Tekne Sahibi’nin işbu yönetmeliğin herhangi bir hükmüne aykırı bir hareketine itiraz etmemesi, daha sonra aynı veya başka hükümlere aykırı hareketlerine itiraz etmeyeceği anlamına gelmez.
Madde 152. Tekne Sahibi, polis vazife ve salahiyet kanununa ve genel ahlak kurallarına uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.
Madde 153. İşbu yönetmeliğin, eki olduğu “Marina Bağlama –Kara park Çekme/Atma Sözleşmesi”  6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine bağlı bir kira sözleşmesi değildir.
Madde 154. İşbu Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf halinde  İstanbul (Anadolu)Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 155. Marina İşletmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda Tekne Sahibi ve Tekneler ile ilgili bilgileri kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilir.
Madde 156. Marina, yukarıda belirtilen şartları, Marina İşletmesi’nin gereklerine göre her zaman değiştirme hakkı saklıdır.
Madde 157. Tarafların sözleşmede yer alan adresleri veya teknenin bulunduğu Marina’daki tekne tebligat adresidir. Tekne sahibi adres değişikliğini Marina İşletmesi’ne yazılı olarak bildirmedikçe gösterilen bu adreslere yapılan tebligatların geçerli olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 158. Herhangi bir şekil ve zamanda tekne ve deniz fuarları yapılabilir. Bağlama yapan yatların yerleri fuar için gerekli süreler dâhilinde kullanılabilir. Buradaki teknelerin Marina İşletmesi’nin gösterdiği bağlama yerlerine bu süreler içerisinde tekne sahipleri tarafından alınması gereklidir. Aksi takdirde ilgi maddeler gereği teknelerin yerleri Marina ekip ve ekipmanlarınca değiştirilebilir. Bu durumda doğabilecek hasarlardan Marina İşletmesi sorumlu değildir.
BÖLÜM 13 / ÖZEL ŞARTLAR
Madde 159. Marina Bağlama Hizmet Sözleşmesi ve Çekme Atma / Kara park Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir eki durumundaki işbu yönetmelik; sözleşme imzalasın imzalamasın, teknesi ile Marina’ya giriş yapan tüm tekne sahipleri için bağlayıcı olup, bu kapsamda tüm tekne sahipleri işbu yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. İşbu yönetmeliğin Marina Web sayfalarında yayınlanmış olması ve Marina İşletmesi ön bürolarından istenildiğinde temin edilebileceği cihetiyle aleniyet kazandığı hususuna binaen teknesini Marina’ya getiren tekne sahibi, sözleşmeyi imzalamamış olsa dahi, teknesinin marina içinde bulunmasının işbu yönetmelik hükümlerine uyması için yeterli olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.
Madde 160. Teknesi ile Marina’ya giriş yaptığı halde sözleşmesini imzalamamış olan tekne sahibi, kalacağı döneme ilişkin olarak hesaplanacak deniz-kara bağlama bedelinin, sözleşme imzaladığı ve/veya ödeme yaptığı tarihte yürürlükte olan fiyat tarifesinden hesaplanacağını ve bu hesapla bulunacak tutarı Marina İşletmesi’ne ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.
Madde 161. Tekne sahibi, Marina İşletmesi’nin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da belirtilen e-posta, sms, mms ve diğer Ticari İletişim araçları ile yapacağı bildirim, reklam, kampanya vb. Ticari Elektronik İletilerin kendisine iletilmesini kabul beyan ve taahhüt eder.
Madde 162. İşbu yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf halinde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 163. Via Marina Yapım ve Yönetim A.Ş. yukarıda belirtilen şartları, Marina İşletmesi’nin gereklerine göre her zaman değiştirme hakkını saklı tutar.
Madde 164. İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, 2634 sayılı Yat Turizmi Teşvik Kanununun 37. maddesinin A fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenen ve 24 Temmuz 2009 tarihli 27298 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Deniz Turizmi Yönetmeliği geçerli olacaktır.
BÖLÜM 14 / İNTERNET KULLANIM TAAHHÜTNAMESİ
Madde 165. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak üzere edinilen kullanıcı adı ve şifresi kişiye özel olup gizli tutulması ve kimse ile paylaşılmaması gerekmektedir.
Madde 166. Edinilen şifreler, başkaları tarafından öğrenildiği takdirde en kısa sürede Marina İşletmesi’ne bildirilerek iptal edilir/değiştirilir.
Madde 167. Tekne sorumlusu, kendi hesabından başkalarının internet erişimi gerçekleştirmesine izin veremez. Böyle bir durumda, meydana gelecek olumsuz durumların sorumluluğu aşağıda açık kimliği yazılı hesap sahibine aittir.
Madde 168. Ücretsiz internet hizmeti ile aşağıda belirtilen kategorilerdeki web sitelerine erişim yasaktır. Bu hizmet aracılığıyla herhangi bir web sayfasına erişebiliyor olması, bu sitelere Marina İşletmesi tarafından izin verildiği anlamına gelmez;
  • Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında erişimi engellenen ya da ayrıca mahkeme kararı alınarak engellenmiş olan web siteleri,
  • Irkçı, kin, nefret ve hakaret söylemleri, kumar, bahis, silah, hack, erotik içerikli siteler ile anayasa ve yasalarca belirlenen kanunları ihlal eden siteler,
  • Dosya paylaşım siteleri (Rapidshare, Hotfile, Sharefiles vb.)
  • Yasa dışı, telif hakkı alınmış dosya indirmeye izin veren vb. siteler,
Madde 169. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanan kullanıcıların, bu hizmetin sağlanması için kullanılan sistemlerde açıklık araması, zafiyet tarama araçları ile sızma denemeleri gerçekleştirmesi ve cihazlara fiziksel müdahalede bulunması yasaktır. Bu tip eylemlerin tespiti halinde yasal yollara başvurulabilir.
Madde 170. Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde ( 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu vb.) suç teşkil edecek nitelikte ve içerikte dosyaların ( telif hakkı alınmış film, müzik, doküman, e-kitap, sesli kitap, dosya, yazılım vb.) indirilmesi, kullanılması, çoğaltılması ve işbu internet hizmetini kullanarak pazarlanması ve dağıtılması yasaktır. Bu maddeye aykırı uygulamalardan doğacak sorumluluk yalnızca aşağıda bilgileri bulunan kullanıcıya aittir.
Madde 171. Kişisel bilgiler paylaşarak ( kredi kartı no, ad, soyad, kimlik no, şifre vb.) ücretsiz internet hizmeti olanağı ile gerçekleştirilen hizmet/ürün alım/satım vb. işlemlerin güvenliği yalnızca işlemi gerçekleştiren kişinin sorumluluğundadır.
Madde 172. Ücretsiz internet hizmeti kullanımı ile ilgili kayıtlar, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince en az 6 ay boyunca saklanır. Yine bu kanun gereği bu kayıtlar, gerektiğinde talep eden adli merciler ile paylaşılabilir.
Madde 173. Bu hizmetlerden yararlanacak kullanıcılardan edinilecek kişisel bilgiler ve internet kullanımı ile ilgili veriler, kanunların öngördüğü şartlar ve yasal gereklilikler dışında hiçbir şekilde başkaları ile paylaşılmayacak ve ticari amaçla kullanılmayacaktır. Bu bilgilerin güvenliği korunmaktadır.
Madde 174. Ücretsiz internet hizmetinden yararlanmak için kullanılan cihazda, güvenlik için güncel bir Anti-virüs yazılımı bulunması önerilir.
Madde 175. Ücretsiz internet hizmetinden faydalanan teknenin, Viaport Marina’dan herhangi bir nedenle ayrılması durumunda, tekne sorumlusu Marina Ofis’e başvurarak kendisi adına açılan hesabın kapatılmasını sağlar. Teknenin ayrılmasından önce ya da sonra ilgili hesaptan yapılan her türlü kullanım ve sorumluluk aşağıda belirtilen kullanıcıya aittir.
Madde 176. Kullanıcı, bu taahhütnameyi ihlal etmesi sonucu doğacak tüm kanuni ve hukuki sorumluluğu peşinen kabul ve taahhüt eder.
Ücretsiz İnternet hizmetinden yararlanmak için tarafıma verilen erişim hesap bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) koruyacağımı kabul ve taahhüt ederim. Kullanıcı adımın ve şifremin paylaşılmasının yasak olduğunu biliyorum. Sistem tarafından zorunu tutulduğunda veya başkaları tarafından öğrenildiğinden şüphelendiğimde şifremi değiştireceğim. Viaport Marina’dan ayrılma durumunda kullanıcı adımı ve şifremi iptal ettireceğim. Başvuru sahibi olarak, yukarıda belirtilen kuralları okuduğumu ve anladığımı beyan eder, bu kurallara uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.

İşbu sözleşme toplam 176 (yüz yetmiş altı) madde, 15[on beş ] sayfa halinde hazırlanmıştır.

Tekne İsmi              :

Tekne Sorumlusu  :

İmza                         :
 
 

Viaport imkanlarından ilk önce ben faydalanmak istiyorum diyorsan

Hemen E-Posta listemize kayıt ol. Hem kampanyalardan ilk sen haberdar ol hem de sürpriz fırsatlardan faydalan...


Kvk metni
KVK Metni'ni Oku !
X Kapat


Nature

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI MARİNA HİZMETLERİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Tekne Sahipleri, Donatanlar, Kaptanlar, Tekne Ortakları, Tekne Sorumluları ve Tekne Ziyaretçileri ve Ziyaretçilerimiz; Viaport Marina Tuzla deneyiminiz sırasında bizler tarafından işlenecek kişisel verilerinize ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Via Marina Yapım ve Yönetim A.Ş. (Viaport Marina) olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında sizlere; işlediğimiz kişisel verilerinizi, bu verilerinizi hangi işleme amaçları kapsamında işlediğimizi, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğimizi, verilerinizi hangi yollarla ve hukuki sebeplerle topladığımızı ve kanun kapsamında hangi haklara sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

1. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve işlenecek kişisel verileriniz nedir?
Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar gibi kişisel verileriniz; marina içi erişim yetkilerinin yürütülmesi, marinamız iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sizlere verdiğimiz hizmetlerin satış süreçlerinin yürütülmesi, sizlerle kurulan sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi gibi işleme amaçları doğrultusunda işlenmektedir. Fiziksel Mekan Güvenliği gibi kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

2. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi nedir?
Kişisel verileriniz, Kanun’da ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 37'nci maddesinin (a) fıkrasının 4 numaralı bendi uyarınca düzenlenen Yat Turizmi Yönetmeliği’nde belirtilen ve Viaport Marina İşletme Yönetmeliği kapsamında çizilmiş sınırlar ile veri işleme şartlarına uygun olarak özellikle yatlara ve yatçılara hizmet vermek amacı ile yapılan marina hizmet sözleşmeleri, rezervasyon formları aracılığı ile ve sözleşmeden kaynaklı karşılıklı edimlerin ifa edilmesi kapsamında mail order formları, virman yazıları, yetki belgeleri, tekne sorumlusu bildirme belgesi, tekne ortak belgesi, kart teslim formu gibi yollarla sizlerden yazılı veya elektronik olarak ve nadiren sair iletişim yolları vasıtasıyla, temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşme kurulması ve ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati sebebi ile toplanmaktadır.

3. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarabiliriz?
Kişisel verileriniz; KVKK’nın 8 ve 9 uncu maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması hükümleri çerçevesinde; kanundan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve sözleşmelerin kurulabilmesi, sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için satış ve pazarlama çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla, hissedar/ortaklara, hissedar/ortakların sahibi bulunduğu diğer grup şirketlerine, tedarikçilere, iş ortaklarına, hukuk operasyonlarının yürütülebilmesi için ise, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari mercilere aktarılabilecektir.


4. Haklarınız nelerdir?
Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınız kapsamında tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurularınızı aşağıda belirtilen adrese yazılı başvuru yaparak veya www.viaportmarina.com.tr internet sitemizde yer alan Başvuru Formu’nu, formda yer verilen usule uygun olarak doldurmak suretiyle e- posta yoluyla iletebilirsiniz.(İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.) Yazılı başvuru adresi: Cami Mah. Balıkçılar Sokak U Blok 20 U D:226 34940 Tuzla/İstanbul E- Posta: viaportmarina@viaportmarina.com

Bilgilerinizin doğru olduğunu lütfen kontrol ediniz. Aksi durumda tarafınıza ulaşmamız ve cevap almanız zorlaşacaktır.